Skip to main content

Skaffa tomt och bygga hus? Då har du förmodligen hundra frågor. Vi har svaren.  

Vi har svaren

Bra att veta om avstyckning

För att stycka av en tomt krävs att vissa grundförutsättningar är uppfyllda. Dessa grundförutsättningar skiljer sig åt beroende på om tomten finns inom detaljplanerat område eller inte. Ytterst är det Lantmäterimyndigheten som gör en prövning mot fastighetsbildningslagen. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tomt för att bygga hus flygbild, markfält med stift, stiftplats för bostäder indelning bostadsutveckling ägs försäljning hyra köp eller investeringshem eller hus expandera stadens förort
Tomt för att bygga hus flygbild, markfält med stift, stiftplats för bostäder indelning bostadsutveckling ägs försäljning hyra köp eller investeringshem eller hus expandera stadens förort

Vad är byggrätt?

Byggrätten styr hur stort och högt man får bygga. Exempelvis ett- eller tvåplanshus, byggnadshöjd, byggnadsarea, mm. Det finns en rad termer man behöver vara bekant med för att kunna tolka en beskriven byggrätt. Ibland används även förkortningar av termerna. Söker du information om definitioner av de olika termer som används för att beskriva en byggrätt rekommenderar vi Boverkets webbplats.

Hur får man reda på byggrätt på tomt?

Byggrätten finns angiven i gällande detaljplanehandlingar. Den går vanligtvis att utläsa ur plankarta och/eller planbestämmelser. Detta är handlingar kommunen ansvarar för och du kan begära ut detaljplanehandlingar hos dem. Med detaljplanehandlingar avses oftast plankarta, planbestämmelser och planbeskrivning.

Vad är skillnaden på byggrätt och bygglov?

Bygglov är vad ni som byggherre söker om att få beviljat hos kommunen. Inom detaljplanelagd mark bör bygglovet hålla sig inom byggrättens angivna gränser. Om ett sökt bygglov håller sig inom byggrättens gränser avseende storlek, höjd, våningsantal, mm. så ska ni kunna förvänta er ett beviljat bygglov. Går ett sökt bygglov utanför vad byggrätten medger så kan det bli svårt. Antingen får ni avslag från kommunen eller så finns en god grund för ett överklagat bygglov.

Önskar ni styckningshjälp?

Funderar ni på att stycka av tomt? I de fall där vi bedömer att vi kan hjälpa er som uppdragsgivare att nå en lagakraftvunnen ny fastighet så kan vi skapa ett standarduppdrag för styckningshjälp. Vi kan då utföra detta mot ett helt framgångsbaserat arvode. Vi tar då betalt för vårt arbete då vi nått målet att en ny fastighet har bildats. Når vi inte målet så får ni vårt arbete gratis. Önskar ni sen sälja tomten projekterad kan ni givetvis få vår hjälp med det. Eller önskar ni bygga nytt hus har vi förhoppningsvis hjälpt er skapa er drömtomt!

Tomt för att bygga hus flygbild, markfält med stift, stiftplats för bostäder indelning bostadsutveckling ägs försäljning hyra köp eller investeringshem eller hus expandera stadens förort
Tomt för att bygga hus flygbild, markfält med stift, stiftplats för bostäder indelning bostadsutveckling ägs försäljning hyra köp eller investeringshem eller hus expandera stadens förort

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer i huvudsak hur man får använda marken, bilda fastigheter och vad man får bygga.

Hur skapas en detaljplan?

Kommunen arbetar fram detaljplaner och är ansvariga för dem. Kommunen har vad som kallas ett planmonopol, dvs. en ensamrätt att bestämma kring detaljplaner.

Hur länge gäller en detaljplan?

Efter att en detaljplan vinner laga kraft och börjar gälla så startar en genomförandetid. Under genomförandetiden har du rätt att utöva detaljplanens bestämmelser. Notera att då genomgörandetiden är över så är detaljplanens bestämmelser gällande i alla fall.

Kan man ändra en detaljplan?

Att ändra en befintlig detaljplan innebär oftast att en ny detaljplan arbetas fram, det är möjligt först då genomförandetiden är över. Att arbeta fram en ny detaljplan är stora och komplexa projekt. Det tar tid och kostar pengar. Att ändra en detaljplan startar alltid med ’Ansökan om planbesked’, det är en ansökan som skickas till kommunen och kostar ca 10.000:- för dig som sökande.

Överklaga detaljplan

De flesta nya detaljplanerna överklagas innan de vinner laga kraft. Du kan under en pågående planprocess skicka in din överklagan till kommunen. Om kommunen inte tillgodoser dina intressen kan du sen överklaga till Mark- och miljödomstolen.

Tomt för att bygga hus flygbild, markfält med stift, stiftplats för bostäder indelning bostadsutveckling ägs försäljning hyra köp eller investeringshem eller hus expandera stadens förort
Frågor och svar

Vad blir min kostnad som tomtsäljare?

Ingen. Som säljare betalar du ingenting för vårt arbete. Vårt arvode inkluderas i köparens fasta totalpris. Du har med andra ord inget att förlora på att samarbeta med oss – du kan bara vinna.

Hur stort är mäklararvodet vid tomtförsäljning?

Det är väldigt ojämnt hur stort mäklararvodet olika mäklare tar. På BoCenter samarbetar vi med ett antal utvalda mäklare som vi varmt kan rekommendera. Det borgar även för ett riktigt bra pris för dig som uppdragsgivare.

Kan man sälja tomt utan mäklare?

Javisst! Rådfråga gärna oss och beskriv hur du tänkt dig i ditt fall.

Kan man sälja tomt utan bygglov?

Absolut, byggrätten är dock viktig för tomtens värde. Ligger tomten inom detaljplanerat område är byggrätten fastställd. Ligger tomten utanför detaljplanerat område så är ett förhandsbesked alt. klart bygglov något som bör beaktas och värderas.

När får jag betalt för tomten?

Som säljare får du betalt för tomten först av alla, oavsett om köparen väljer att bygga på tomten eller inte.

Vad har jag som tomtsäljare för ansvar efter att tomten har sålts?

Vid tomtkontrakt friskrivs alltid tomtsäljaren från ansvar för framtida byggnationer och avgifter, t.ex. vatten- och avloppsavgifter till kommunen.

Var sker marknadsföringen av tomten?

På Hemnet och på andra platser via anlitad mäklare och via Bocenters egna kanaler.

Är köparen av tomten styrd till en viss husleverantör?

Nej, Bocenter är inte knutna till någon husleverantör. Köparen av tomten kan välja sitt drömhus från valfri leverantör.

Kan köparen köpa endast tomten?

Ja. Tomtköparen behöver inte bygga hus på tomten.


Hur gör man för att sälja tomt till husföretag?

Det är sällan fördelaktigt att sälja direkt till ett husföretag. Ett oberoende husval borgar för att du som säljare når bästa möjliga tomtvärde.

Kan man sälja tomt till kommunen?

Det är ovanligt men kan förekomma. Vanligare är att man som fastighetsägare gör upp om tillköp av tomtmark eller inlösen av tomtmark.

Vilka husleverantörer har ni erfarenhet av?

Älvsbyhus, Smålandsvillan, A-hus, Götenehus, Trivselhus, Myresjöhus, Fiskarhedenvillan, Borohus, Hjältevadshus, Eksjöhus,m.fl. Samt även en stor mängd självbyggare.

Hur gör jag för att köpa en tomt som projekterats av er?

För att köpa tomten behöver du besöka den och även delta i vår byggvägledning. Du får då en kostnadsfri utbildning om bland annat tomten, bygglov, lagfarter, projektering, offerter, val av hus, budgetering och andra saker du behöver tänka på vid tomtköp och nyproduktion.

Vilka banker arbetar ni med?

Handelsbanken och Swedbank går de flesta av våra kunder till, men val av bank gör man ytterst själv.

Hur gör man för att sälja tomt till byggföretag?

I vissa fall lämpar sig en försäljning riktad mot byggföretag bättre än mot privatmarknaden. Det kan ibland ge flera fördelar att göra affär med ett företag. Oftast har detta med moment/kommande arbete att göra som säljaren vill undvika, eller som ett företag är bättre lämpat att utföra än säljaren själv. Men det kan även handla om friskrivning från en fastighet. Vi på BoCenter har en egen säljkanal för att nå små- och mellanstora byggföretag.

Kan köparen köpa endast tomten?

Ja. Tomtköparen behöver inte bygga hus på tomten.

Arbetar BoCenter i hela Sverige?

Nej, vi arbetar i Stockholm med omnejd.

Kan man sälja tomt innan avstyckning?

Ja! Många gånger så finns en fin värdeökning i att lyckas stycka innan försäljning, men det är en lång och ibland krävande process som inte passar i alla lägen. Det finns också skatteeffekter att ta hänsyn till. Rådfråga gärna oss och beskriv hur du tänkt dig i ditt fall.