Skip to main content

Stycka av tomt – till vilken kostnad

Regler vid avstyckning

Tomter som går att stycka innebär möjlighet till ytterligare förtjänst. Men att stycka av tomt och sälja kan vara komplicerat, reglerna och lagarna svårtolkade – momenten och frågorna många… går tomten att stycka? Hur får man stycka? Och vad blir bäst?

Det är viktigt att avstyckningen ger förutsättningar för att kunna skapa en bra tomtplanering. En bra tomtplanering har direkt koppling till värdet av tomten. Tomtgränser, väderstreck, husplacering, mm. måste hamna rätt i förhållande till markens beskaffenhet.

Stycka av tomt och sälja

En lyckad styckning innebär att du får en till fastighet att sälja. Flera fastighetsaffärer kommer att generera mer pengar än att sälja en stor tomt.

Men för att få till en bra styckning finns det flera saker att hantera och tänka på. En bra tomtplanering, rätt ytor för tomt och kommande hus, anslutningsväg, ev tillköp, mm. Att sen sälja tomten projekterad med att husförslag är vägen till att få mest möjligt betalt för din tomt.

Få hjälp med alla moment kring avstyckning

Vi hjälper dig med momenten kopplat till avstyckning, vilket inkluderar hela förrättningen mot Lantmäteriet. Det börjar alltid med att vi upprättar ansökan om att stycka av tomten. Därefter följer en relativt lång vänteperiod för dig då vi bevakar samt driver ärendet mot Lantmäteriet. Målet har vi nått då en ny fastighet bildats. Stöter vi på frågor eller hinder på vägen är vi vana att på effektivt sätt arbeta oss förbi dessa. Lyckas vi inte med att stycka av tomten utgår inget arvode från vår sida.

Att kontraktera tomtköpare innan styckningen har förrättats är ett annat väldigt värdefullt moment vi kan hjälpa dig som säljare med.

Avstyckningskostnader, vad kostar det att stycka av en tomt?

Lantmäteriet är de som tar betalt vid avstyckning. En avstyckningskostnad kan skilja rätt rejält beroende på kommun, antal fastigheter som styckas av samt mängd arbete. Som tumregel brukar Lantmäteriet numer uppge en enhetstaxa om 65.000:- vid avstyckning av 1 tomt. Detta är en uppskattad kostnad. I de många förrättningsärenden vi driver kräver vi fast pris från Lantmäteriet, något vi ofta ser att du som fastighetsägare har fördel av.

Som standard så går Lantmäteriets faktura för avstyckning till lagfaren ägare av fastigheten. Detta går dock i särskilda fall att ändra. I vissa fall väljer Lantmäteriet att delfakturera ett ärende. Även i de fall där Lantmäteriet inte medger avstyckning så utgår en kostnad för deras arbete. Varmt välkommen att kontakta oss på BoCenter för att få vägledning kring hur du bör agera.

Hur styckar man av en tomt?

För att stycka av en tomt krävs att vissa grundförutsättningar är uppfyllda. Dessa grundförutsättningar skiljer sig åt beroende på om tomten finns inom detaljplanerat område eller inte. Ta kontakt med oss för att få snabb vägledning kring vad som blir bäst för er. Finns förutsättningar så kan vi gå vidare med Ansökan om avstyckning. Vi ritar då upp den nya fastigheten med mått, nya gränser och anslutningsväg.

Hus ikon i grön färg
Stycka av flera tomter

Ibland finns förutsättningar för att få till flera avstyckningar. Vi kan oftast på förhand hjälpa kunder med svar på hur många avstyckningar som går att få till. Vid möjlighet till flera avstyckningar kan det finnas en del taktik att tillämpa för att göra arbetet mer kostnadseffektivt.

Hus ikon i grön färg
Stycka av tomt med hus på

Det är viktigt att försöka utforma nya tomter så att befintliga byggnader inte stör nya tomtgränser. Inte helt enkelt i alla tillfällen. Vi har dock erfarenheten att lösa det mesta om bara förutsättningar för avstyckning finns.

Hus ikon i grön färg
Stycka av tomt utanför detaljplan

Att stycka av en tomt utanför detaljplan kommer att kräva kontakt med både kommun och Lantmäteri. Kommunen behöver ge ett positivt förhandsbesked och Lantmäteriet behöver bevilja fastighetsbildning.

Hus ikon i grön färg
Stycka av åkermark eller jordbruksfastighet

En stor fastighet kan många gånger vara klassad som jordbruksfastighet. För att stycka av åkermark eller jordbruksfastighet till tomt så behöver vi under förrättningen hantera att fastigheten ska användas för bostadsändamål.

Köpa mark till befintlig tomt

Att köpa till mark till en befintlig tomt kan vara smart av flera skäl. Det kan skapa en bättre tomt, det kan öka en byggrätt, det kan skapa en avstyckningsmöjlighet.

När du ska köpa till mark till en befintlig tomt behöver detta hanteras i en fastighetsreglering. Det är Lantmäteriet som hanterar dessa ärenden. Behöver ni hjälp med hur ni ska gå tillväga så är ni välkomna att ta kontakt med oss. Vi kan hjälpa er i alla led.

Taxeringsvärde

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet och kan vara grund för belåning, försäkring, beskattning och värdering. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheten. I vissa fall stämmer detta ganska bra, men det finns gott fall då det inte alls stämmer och kan vara fel både uppåt och nedåt. Just för pris på tomtmark är det många gånger extra svårt att nyttja taxeringsvärdet som en indikator. Detta är av skälet att tomtens beskaffenhet inte vägs in i taxeringsvärdet.

Man sitter och räknar

Dödsbo

Många gånger är dödsbon ägare av en fastighet. Vi har kunnande och expertis att hjälpa er som dödsbodelägare att på bästa sätt hantera bebyggda fastigheter eller tomtmark i dessa lägen.

Vad passar er? Ni är huvudpersonerna för vårt uppdrag. Er situation och era önskemål är alltid utgångspunkt för vårt uppdrag. Vi på BoCenter har koll på kommande processer, tidsåtgång och kostnader och kan på så sätt hjälpa er framåt.

Frågor och svar

Vad kostar det att stycka av mark?

Lantmäteriet vill att man som fastighetsägare räknar med 70.000:- som kostnad för att stycka av en tomt. Det kan sen i verkligheten kosta både mera och mindre.

Hur lång tid tar det att stycka av tomt?

Det tar mellan 7 – 12 månader. Det är beroende på vilken kommun er fastighet ligger i samt komplexitet i avstyckningsärendet.

Hur gör man för att stycka av tomt?

Man upprättar en Ansökan om avstyckning gentemot Lantmäteriet. Många gånger kräver dock detta en del förarbete.

Vilka regler gäller för att stycka tomt?

Ytterst är det fastighetsbildningslagen som styr. Det är den som tillämpas av Lantmäteriet i de förrättningsärenden de hanterar.

Vad är kostnaden för att stycka tomt?

Aktuell enhetstaxa som Lantmäteriet vill att man räknar med är 70.000:- per fastighet.

Kan man stycka av tomt från jordbruksfastighet?

Javisst! Oftast bildar man då en ny fastighet för bostadsändamål.

Krävs förhandsbesked för att stycka tomt?

Ja, i de flesta fall krävs det om man befinner sig utanför detaljplanelagt område. Men det är inte en absolut regel.

Vad gäller för avstyckning av tomt vid strandskydd?

Då krävs strandskyddsdispens först, sen kan man gå vidare med avstyckningsprocessen.